Login
INTRO
Om BK-Arkivet
Kontakt

KAVALKADE
Klasser & elever
BKs Tidslinje
Billeder
Lærere
Rektorer
Inspektører
Find elev
Skolehistorier

HERMAN LAWAETZ
I Vestindien
I Danmark

KOSTSKOLEN
Haga
Birkegården
Inspektører

PROFILER
Karl Adser
Ernst Petersen
Carlo Sørensen
Ca
Krølles beretning
Fyldepennen
Lone Klausen
BK-ARKIVET - i anledning af 100-års jubilæet i 2008
Herman Lawaetz i Danmark 1903-1912
4. Kandidat til folketinget, maj 1906

”Ingeborg befinder sig vel. Kun er hun ked af, at min gamle uro synes at være vågnet: Jeg er ved at komme ind i politik, idet jeg har sagt ja til en opfordring om at stille mig som Højres kandidat i Nykøbing Falster ved folketingsvalget i forsommeren 1906. Det er, skriver hun til fru Helweg-Larsen, efter valget mit oprigtige ønske, at min mand ikke igen vil betræde de stier. De er slibrige og vanskelige at holde sig lige på. De kan heller ikke tænke Dem, hvor han var ødelagt, da han kom tilbage fra alle de vælgermøder, der undertiden trak ud til kl. 2-3 om natten, og dansk politik er i det hele noget af det frygteligste, man kan befatte sig med.”


Lolland-Falsters Folketidende 1906.

Den lokale avis, Lolland-Falster Folketidende, bringer fyldige referater af vælgermøderne frem til valgdagen 29. maj 1906. 9. maj kan man bl.a. læse flg.:

”Nykøbingkredsen Højres Kandidat her i Nykøbingkredsen, Hr. Proprietær Lawaetz, afholdt Mandag Aften sit første Vælgermøde i Nykøbing Teatersal. Særlig opmuntrende for Hr. Lawaetz var det ikke. Der var mødt godt 500 Tilhørere, hvoraf Størsteparten var Socialister, saa at Højre end ikke her i deres Hovedkvarter kunde besætte Dirigentpladsen. Forholdet mellem de to partier var vel 3/5 og 2/5. Bagersvend Jensen valgtes til Dirigent...
For at sekundere Lawaetz og sige god for ham var mødt Landstingsmand, Forpagter Sonne, og Landstingsmandens Veltalenhed var egentlig det eneste, der holdt Forsamlingen i Aande. Socialisterne sparede naturligvis ikke på Bifald til deres Kandidat, Hr. Vald. Olsen, der var mødt og imødegik Lawaetz og særlig rettede sine Angreb på Hr. Sonnes Toldpolitik, men den langvarige Diskussion, der varede til henimod 1, trættede dog øjensynlig Forsamlingen, som det efterhånden tyndede svært ud i.”


Valgresultaterne 9. maj 1906 for Maribo Amt.

Herman Lawaetz deltager i 4-5 vælgermøder i løbet af maj måned 1906 forskellige steder i Nykøbingkredsen, men ikke alle møder forløber så roligt som det ovenfor nævnte. I samme avis fra 15. maj er flg. refereret:

”Af de tre hidtil afholdte Møder har de to i Idestrup og Skelby været rolige med overvejende saglig Forhandling. Ved Idestrupmødet var der en enkelt Rolighedsforstyrrer, der generede Talerne betydeligt og navnlig var ubehagelig under Hr. Bjerres Indledningsforedrag. Men i Gedesby fik man et rigtigt Rabaldermøde. Da Gaardejer N. Christensen tog Ordet, begyndte Spektaklerne for Alvor fra en halv Snes Socialister, der opførte sig saaledes, at Hr. Valdemar Olsen paatalte det og forgæves søgte at hjælpe Dirigenten til at skaffe Ro, med en Beklagelse over, at hans Meningsfæller ikke havde gjort Gengæld. Med den Reprimande kunde Spektakelmagerne gå hjem.”

Valget finder sted 29. maj 1906 og bliver omtalt således i avisen fra 30. maj:

”Valget i Nykøbing.
Da valghandlingen skulde begynde, truede det saa smaat med Regn, men efterhaanden klarede Vejret op og blev saa godt, som man kunde ønske. Omkring 2000 Mennesker havde samlet sig om tribunen paa Torvet.
Præcis Kl. 10 aabnede Borgmester Finsen Valghandlingen og meddelte, at han var valgt til Formand for Valgbestyrelsen og som saadan skulde lede Valget. – Han oplæste derefter det kgl. aabne Brev og udbragte et Leve for Kongen og Grundloven (9 Hurra).”

Forside
1. Vandreårene, juni 1903 – marts 1905
2. ”Sankt Jørgen”, sommeren 1904
3. Baunebjerggaard, marts 1905 – august 1908
4. Kandidat til Folketinget, maj 1906
5. Pædagogiske principper
6. ”Dear Old Santa Cruz”
7. Naboer og venner i Humlebæk
8. ”Den er let at lokke, som gerne vil hoppe”
9. ”Latinskole i Bagsværd”
10. ”Den nye Skole i Bagsværd”
11. ”Bagsværd Kostskole”
12. Triumviratet
13. Programerklæring
14. Familien Lawaetz flytter til Bagsværd
15. ”Lawaetz’ Kostskole”
16. Skolens indvielse 17. november 1908
17. PERSEVERANDO
18. ”En sund Sjæl i et sundt Legeme”
19. Gymnastik
20. "Vær beredt"
21. Skolens bygninger I
22. Skolens bygninger II
23. Skolen udvider
24. Skolens lærere og elever
25. Skolens elever
26. Slangerupbanen
27. Herman Lawaetz som fundraiser
28. Bomben springer
Research og redaktion
ved Per Friedrichsen
.